Condicions de publicació:  

 

La publicació d’activitats ha de fer-se de conformitat amb els principis següents:

a) Objectivitat. La informació ha de ser original,completa, veraç i precisa.

b) Utilitat. Les activitats publicades han de ser extraescolars i han d’aportar valor pedagògic. La informació facilitada a la fitxa ha de ser fàcilment compresa pels usuaris.

c) Actualització. La informació de les fitxes publicades ha de ser actualitzada. Les fitxes poden ser modificades en qualsevol moment per garantir-ne l’actualització permanent.

f) Identitat. Per oferir una activitat a BITBOT l’entitat que publica ha de ser propietària de la mateixa o ha d’estar expressament autoritzat o legitimat pel propietari per poder-ho fer.

g) L’entitat es responsabilitza del contingut, la veracitat, els documents, imatges i vídeos que es publiquen en aquesta fitxa. El titular d’Activitum no tindrà cap responsabilitat sobre l’anunci publicat ni els continguts del mateix.

h) No es publicaran fitxes d’activitats que

– no compleixin amb la legislació vigent i/o que els seus continguts incloguin informació de caràcter racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o la dignitat de les persones.

– els continguts puguin ser considerats il·legals o no adequats, segons l’opinió del titular del Web.

– s’ofereixin més d’una vegada. Els anuncis duplicats que es detectin en el procés de validació serán despublicats.

– ofereixin activitats de diferents categories en una mateixa fitxa.

i) Respecte les imatges:

  • Només està permesa la publicació d’imatges en la fitxa sempre que aquestes corresponguin al servei descrit.
  • No es publicaran fotografies que continguin adreces d’Internet o números de telèfon o altres textos.
  • Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i que el dret a l’autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional en l’art. 18.4 i regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web d’imatges de menors on aquests siguin clarament identificables, s’hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.